Martial Art Dance Art In-balance
Intern Reglement

Vereniging In-balance streeft naar degelijke en goed onderbouwde trainingslessen voor een goede sfeer alsook een gezonde discipline.


1.  Iedereen die zich ingeschreven heeft bij vzw In-balance, heeft recht om goede, degelijke en regelmatige lessen

te krijgen voorzien volgens lessenrooster.

2.  Iedereen die zich ingeschreven heeft, wordt verondersteld regelmatig de lessen te volgen alsook op tijd aanwezig

te zijn. Dit wil zeggen ten minste 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn zodat men stipt op tijd

mee de les kan starten.

2.1 Bij eventuele telaatkoming is een verontschuldiging op zijn plaats. Indien door de betrokken lesgever geacht wordt niet meer te kunnen deelnemen vanwege de ernstige telaatkoming, zal de toegang tot de reeds lopende les door de lesgever u ontzegd worden.

2.2 Bij afwezigheid dient men steeds voorafgaand te verwittigen, waarbij de reden van afwezigheid meegedeeld wordt.

3.  Indien leerlingen te onregelmatig aanwezig zijn of te lange tijd afwezig zijn zonder geldige reden, zal het bestuur van de vereniging vragen het lidmaatschap te be├»ndigen. Hierbij kan geen beroep gedaan worden op terugbetaling van betaalde lidgelden. Enkel bij een lange afwezigheidsperiode, door fysieke reden met medisch attest aangetoond,

kan het betaalde lidgeld gedeeltelijk terugbetaald worden.

4.  Indien het gedrag van een leerling niet strookt met de visie, moraal en waarden van de vereniging,

zal toegang tot de lessen en het lidmaatschap ontzegt worden.

4.1 Het gebruik van alcohol of drugs is uiteraard ten strengste verboden voor alsook tijdens de les.

4.2 Kauwgom tijdens de les wordt niet toegestaan.

4.3 Roken op het domein waar de lessen gegeven worden is niet toegelaten.

5.  De lidgelden per afdeling van de vereniging worden bepaald door de raad van bestuur en dienen betaald te worden volgens de geldende afspraken. Lidgeld dient ten laatste op de 3de les van de beginnende maand betaald te worden.

6.  Het bestuur heeft het recht een inschrijvingsstop toe te roepen bij een te groot aantal inschrijvingen van een

bepaalde groep alsook een groep te annuleren bij een te klein aantal inschrijvingen.

7.  Ieder die zich inschrijft zal automatisch ook jaarlijks een aparte bijdrage in verzekering betalen, bijdrage beslist door de raad van bestuur.

7.1 Kwetsuren die voorafgaand aan de les reeds aanwezig zijn en waarbij men zelf toch kiest de les deel te nemen, zijn niet meer verzekerd.

8.  Wanneer er materialen zijn gebruikt in de zaal, worden de leerlingen gevraagd deze te helpen opruimen. Alle materialen die men zelf meebrengt, is men zelf verantwoordelijk voor.

9.  Per afdeling van de vereniging is een uniform voorzien dat vanuit de vereniging kan aangekocht worden.

Men dient dit uniform met zorg en respect elke les te dragen alsook te behandelen en wassen.

10. Lesgevers worden verwacht 10 minuten op voorhand aanwezig te zijn om hun les stipt op tijd aan te vangen alsook de opvolging van aanwezigheden te kunnen uitvoeren.

11. Trainers en lesgevers worden verwacht aanwezig te zijn op vergaderingen, dit ten bekomstige van een goede werking van de vzw. Deze vergaderingen worden op voorhand gepland telkens midden en einde van een trimester.

12. Lesgevers krijgen een vrijwilligersvergoeding conform het wettelijke bepaalde bedrag voor een vzw.

13. Indien een lesgever uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn door bepaalde omstandigheden, wordt verwacht

voldoende op voorhand en zo snel mogelijk de verantwoordelijken van het bestuur te verwittigen.

Zij kunnen, indien mogelijk, voor vervanging zorgen. Lukt dit niet, zal de lesgever de leerlingen dienen te verwittigen.

14. Er kunnen tijdens het jaar foto's getrokken worden. Deze kunnen gepubliceerd worden op onze website, social media.

Ouders of leerlingen die dit niet wensen, kunnen dit aan het bestuur van de vereniging schriftelijk overbrengen in het begin van het nieuwe schooljaar.

15. Bij het begin van een nieuw schooljaar wordt bekend gemaakt dat wij werken naar een jaarlijkse schow.

Wie hiermee instemt, na schriftelijk akkoord, wordt verwacht deel te nemen aan de uitvoering van de show.

16. Op onze website www.in-balance.be kunnen onze leden steeds terecht voor info en nieuws.

17. We behandelen elkaar steeds met wederzijds respect en eerbied.

18. Er worden geen ouders, grootouders of kennissen toegelaten gedurende de gehele les/training. Dit omwille van de goede manier van lesgeven alsook de aandacht van degene die les volgen. Wel kan maximum een kwartier voor einde van de les even meegekeken worden.
   Bij elke vorm van misakkoord, problemen en vragen kan er steeds contact worden opgenomen met de 

   hoofdverantwoordelijken van In-Balance via mail of:

   Dance Art : Moorthamer Els : + 32 472402848

   Martial Art : Thyssen Tommy : +32 477807753


Intern Reglement